Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Lleida

Inici > Serveis Col·legiats > Centre de Documentació > Normativa (novetats) Totes


Normativa

Ordre per determina la efectivitat de les línies d´ajuda previstes en le RD233/2013

BOE-292 3/12/2014

Orden FOM/2252/2014, de 28 de novembre per la que és determinala efectivitat de les línies d´ajuda previstes en el RD233/2012,de 5 d´abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d´habitatges,la rehabilitació edificatòria i la regeneració y renovació urbanes 2013-2016

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12560.pdf

 

 

 Llei d'accessibilitat

DOGC 6742, 04/11/ 2014

LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Afectacions actives:

Enllaç al text

 Pla per al Dret a l'Habitatge

DOGC 6633, 29/05/2014

DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l'Habitatge

Afectacions actives (5):

 

Enllaç al textReglament sobre protecció de la legalitat urbanística

DOGC 6623, 15/05/2014

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Afectacions actives:

 

Enllaç al textPublicada la nova Llei de Telecomunicacions

Al BOE 114, de 10 de maig de 2014, es publica la Llei 9/2014, de 9 de maig , de Telecomunicacions

Análisis

 • Rango: Ley
 • Fecha de disposición: 09/05/2014
 • Fecha de publicación: 10/05/2014
 • Entrada en vigor el 11 de mayo de 2014.
Referencias anteriores
 • DEROGA:
 • MODIFICA:
  • Arts. 7, 21, 36 y 40 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo (Ref. BOE-A-2011-9280).
  • Arts. 5.2, 17, 38 y 39 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5292).
  • Arts. 6.2, 7.3, 10 y la disposición adicional única.5 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18243).
  • Art. 8.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23399).
  • Art. 3.1 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero (Ref. BOE-A-1998-4769).
 • MODIFICA determinados preceptos y AÑADE el art. 39 bis y las disposiciones adicionales 8 y 9 a la Ley 34/2002, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2002-13758).
 • AÑADE la disposición adicional 8 a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-1999-21567).
 • CITA:

 

Enllaç al textRD de classificació de productes i elements de construcció per la seva reacció i resistència al foc

Al BOE 281,de 23 de novembre de 2013, es publica el Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc.

Aquesta classificació s'aplicarà, amb caràcter obligatori, als productes de construcció i als elements constructius que estiguin afectats pel requisit essencial de seguretat en cas d'incendi, al qual es refereix el Reial Decret 1630/1992, de 29 de desembre, sobre disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol.

El Reial Decret va entrar en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE.

Enllaç al text

Análisis

 • Rango: Real Decreto
 • Fecha de disposición: 31/10/2013
 • Fecha de publicación: 23/11/2013
 • Entrada en vigor el 24 de noviembre de 2013.
Referencias anteriores
 • DEROGA Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo (Ref. BOE-A-2005-5271).
 • CITA Reglamento aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-2468).
Materias
 • Edificaciones
 • Incendios
 • Laboratorios
 • Marca de conformidad CE
 • Materiales de construcción
 • Normalización


Exigència de l'Informe d'Avaluació d'Edificis

B0E 244, 11/10/2013

Resolució de 9 de setembre de 2013, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, complementària de la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració, per la qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d'estalvis per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial.

Enllaç al textPrograma d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial

BOE 235, 1/10/2013

Resolució de 25 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Energia , per la qual es publica la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia, per la qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler).

Enllaç al textACTUALITZACIÓ DEL DOCUMENT BÀSIC DB-HE: ESTALVI D'ENERGIA, DEL CTE

Al BOE 219, DE 12 de setembre de 2013, es publica l'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el Document Bàsic DB-HE "Estalvi d'Energia", del Codi Tècnic de l'Edificació.

Aquesta actualització suposa la primera fase d'aproximació cap a l'objectiu d'aconseguir "edificis de consum d'energia quasi nul" abans del 31 de desembre de 2020 per a tots els edificis nous, i abans de que acabi l'any 2018 per als edificis nous que estiguin ocupats i siguin propietat d'autoritats públiques.
A continuació, i en un termini de temps breu, caldran noves exigències més estrictes que s'hauran d'aprovar de forma reglamentària abans d'arribar a les dates esmentades

Enllaç al textLlei de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes

BOE 153, de 27 de juny de 2013.

Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes

Accés al textEntra en vigor el Reglament de productes de la construcció

El Reglament de productes de la Construcció ha entrat en vigor l’1 de juliol de 2013 i deroga, en la seva totalitat, la Directiva de productes vigent fins aleshores.

 

Els canvis més importants, de cara al director de l’execució :

 ·        Implantació de la Declaració de prestacions com a document substitutori de la Declaració de Conformitat CE. Aquest document, emès pel fabricant, serà el document bàsic per a la recepció i acceptació de productes, amb informació molt més completa i detallada del producte i que el fabricant, subministrador o importador haurà de conservar durant 10 anys des de la introducció del producte al mercat. La Declaració de prestacions, haurà de contenir com a mínim:

 • Número de Declaració de Prestacions
 • Nom o codi d’identificació del productes tipus
 • Nom i adreça del fabricant, distribuïdor o importador
 • El sistema d’avaluació i verificació de la constància de prestacions (1+, 1, 2+, 3 o 4)
 • Nom i número de l’organisme notificat
 • Número de norma harmonitzada (Codi del CEN)
 • Per productes no inclosos en norma harmonitzada, nom i número de l’OET (Organisme d’avaluació tècnics) , número de la ETE (avaluació tècnica europea), número de la DEE (Document d’avaluació europeu – antigues Guies DITE o guies ETA)  i data d’emissió
 • En el seu cas, número de documentació tècnica específica
 • L’ús o usos previstos del producte
 • La llista i els valors de les característiques essencials, d’acord amb la norma harmonitzada o ETE. Quan no es declari alguna de les característiques s’indicarà “NPD” o prestació no declarada. Al menys s’haurà de declarar una característica o prestació
 • La informació sobre substancies perilloses
 • Signatura, lloc i data d’emissió de la Declaració.
 • Aquestes declaracions es podran entregar als clients per via electrònica i només es subministraran en paper a petició del receptor.
 • Desapareix el concepte d’idoneïtat a l’ús dels productes amb marcatge CE, definida per la Directiva, que és substituïda per la Declaració de prestacions que emet el fabricant, que suposa exclusivament una expressió dels valors de les prestacions de les característiques del seu producte, quedant sota responsabilitat de la Reglamentació vigent o en el seu defecte dels tècnics prescriptors o direcció facultativa, els valors que garanteixin la idoneïtat del producte a l’obra concreta.
 • Desapareixen els Documents d’idoneïtat tècnica europeus DITE’s substituïts pels nous ETE o avaluació tècnica europea. Els DITE’s existents a la data d’entrada en vigor del reglament, seran vàlids durant els seu període de vigència (5 anys des de la data d’emissió)
 • L’exempció de la Declaració de Prestacions per aquells productes de construcció en els que els fabricants puguin abstenir-se d’emetre-la i que son:
  • Productes de construcció fabricats per unitat
  • Producte de construcció fabricat en la pròpia obra per a la seva incorporació en la mateixa
  • Producte de construcció fabricat de manera tradicional o de forma adequada a la conservació del patrimoni.
  • En aquests casos, la acceptació i col·locació d’aquests productes en obra, serà responsabilitat del director de l’execució

 

Accés al textInterpretació Marcatge CE.pdf

Modificacions del Reglament d'Instal.lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE)

BOE 89, de 13/04/2013

Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instal.lacions Tèrmiques dels Edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

Accés al textPUBLICAT EL REIAL DECRET PER CERTIFICAR ENERGETICAMENT ELS EDIFICIS

BOE 89 de 14 d’abril de 2013

Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

Aquest Reial Decret entrarà en vigor l'1 de juny de 2013

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdfES PUBLICA LA INSTRUCCIÓ ITC AEM 1 ASCENSORS

Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat per Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.

Accés al textPUBLICADA LA DIRECTIVA 2012/27/UE RELATIVA A L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DOUE L 315, de 14 de noviembre).

Aquesta Directiva obliga als estats membres a renovar un mínimd'edificis públics i imposa auditories energètiques a les grans empreses. Les companyies energètiques també tindran que presentar plans d'estalvi. S'estima que la reducció del consum energètic de la UE en un 20% pot estalviar prop de 50.000 milions d'euros a l'any.

Accés al textNou Decret per regular les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

Al DOGC 6245, de 2 de novembre de 2012, es publica el Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Accés al textPublicat el V Conveni de la Construcció

Al BOE 64, de 15 de març de 2012, s’ha publicat la Resolució de 28 de febrer de 2012 de la Direcció General d’Ocupació per la qual es registra i publica el V Conveni col.lectiu del sector de la construcció.

Accés al textModificació del text refós de la Llei d'Urbanisme

Al DOGC 6077, de 29 de febrer de 2012, es publica la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Aquesta Llei entra en vigor l'1 de març de 2012.

 

 


Llei 3-2012 modificació Llei Urbanisme.pdf

Convocatòria Pla Renova’t de Finestres a Catalunya, per a l’any 2012

Al DOGC 6035, de 30 de desembre de 2011, es publica la Resolució EMO/2981/2011, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores del Pla Renova’t de Finestres a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2012

Accés al textConvocatòria de concessió de subvencions per la rehabilitació energètica

Al DOGC 6033, de 28 de desembre de 2011, es publica la Resolució TES/2957/2011, de 20 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per la rehabilitació energètica de l’envolupant tèrmica d’edificis d’ús residencial i d’habitatges del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, per a l’any 2012.

Accés al textEntra en vigor la Llei de Contractes del Sector Públic

Al BOE 276, de 16 de novembre de 2011, es publica el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

DEROGA:

-Arts. 37 i 38 de la Llei 2/2011, de 4 de març

-Art. 16 del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig

-Llei 30/2007, de 30 d'octubre

-Disposició addicional 7 de la Llei 13/2003, de 23 de maig

-Capítol IV del títol V del llibre II de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/200, de 16 de juny.

-Entra  en vigor el 16 de novembre de 2011

Accés al text

 Es publica el fitxer comú d’inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges

Al DOGC 6001, de 9 de novembre de 2011, es publica l’ORDRE TES/291/2011, de 27 d’octubre, per la qual es crea el fitxer comú d’inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Accés al textEntra en vigor el Reglament sobre valoració immobiliària de la Llei del Sòl

Al BOE 270, de 9 de novembre de 2011, es publica el Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl.

-Deroga el títol IV del Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost

-Desenvolupa la Llei del Sòl, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny.

-Entra en vigor el 10 de novembre de 2011

 

El Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya ha elaborat una nota explicativa:

Nota premsa Consejo

 

Accés al textPrestació específica per als autònoms

Al BOE 263, d’1 de novembre de 2011, es publica el Reial Decret 1541/2011, de 31 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms

Accés al textPautes i criteris fonamentals per a redactar l'estudi de seguretat

Per part de la Inspecció provincial de Treball i Seguretat Social de València, òrgan que depèn de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, s’ha editat una nota informativa sobre els continguts d’un Estudi de Seguretat i Salut, pel que fa a la seva estructura documental, així com a la informació a incloure en cadascun dels seus apartats.

Reproduim literalment, en pdf adjunt, la nota informativa:

 


Pautes per redactar ESS.pdf

ES PUBLICA LA LLEI REGULADORA DE LA JURISDICCIÓ SOCIAL

Al BOE 245,  d'11 d’octubre de 2011, es publica la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció Social.

 

Sens dubte el que més ens interessa de la nova norma és que s'unifiquen en l'ordre social, i entre altres matèries, les que afecten la prevenció de riscos laborals. Així, (article 2.e), d'ara endavant es resoldran per la jurisdicció social, entre altres matèries:

-Totes les qüestions litigioses relatives als accidents de treball, enjudiciant a tots els subjectes que hagin concorregut en la producció del dany patit pel treballador, en el marc laboral o en connexió directa amb ell.

-La garantia del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, encara que no s'hagin derivat danys concrets per aquests incompliments

Aquesta Llei entrarà en vigor als dos mesos de la seva publicació al BOE

Accés al textDEROGACIÓ INCOMPATIBILITAT PENSIÓ JUBILACIÓ I EXERCICI LLIURE

Al BOE 184, de 2 d'agost de 2011, s'ha publicat la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.
  
Dins l'articulat de la Llei hi ha dues disposicions transitòries que afecten directament el col.lectiu, en concret:

La Disposició addicional trenta-unena estableix que la percepció de la pensió de jubilació és compatible amb la realització de treballs per compte propi quan els ingressos anuals totals no superin el Salari Mínim Interprofessional, en còmput anual.

La Disposició addicional trenta-setena deixa sense efecte la incompatibilitat entre la percepció de la pensió de jubilació amb l'activitat desenvolupada per compte propi per professionals col.legiats, establerta en l'Ordre TIN/1362/2011de 23 de maig.
 
Ambdues disposicions van entrar en vigor el 2 d'agost de 2011


RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS

Al BOE 181, de 29 de juliol de 2011, es publica la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Aquesta Llei entra en vigor a l'endemà de la seva publicació al BOE

Accés al textDOCUMENTS DE SUPORT ALS DOCUMENTS BÀSICS DEL CTE

El Ministeri de Foment ha publicat una nova sèrie de Documents de suport (DA) als Documents Bàsics (DB) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Es tracta de documents informatius i de suport per millorar l’aplicació i comprensió dels Documents Bàsics, sense tenir caràcter reglamentari.

A partir d’ara aniran apareixent de forma regular, sense programació ni previsió, documents amb comentaris i documents de suport per a tots els requisits.

Pots consultar els documents publicats a la web del Codi Tècnic:

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/EL GOVERN APROVA UN PAQUET DE MESURES SOCIALS I ECONÒMIQUES

Al BOE 161, de 7 de juliol de 2011, es publica el Reial Decret-llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de recolzament als deutors hipotecaris, de control de despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa.

Accés al textPUBLICADA LA INSTRUCCIÓ D'ACER ESTRUCTURAL (EAE)

Al BOE 149, de 23 de juny de 2011, es publica el Reial Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural (EAE)

Accés al text

 INCOMPATIBILITAT DE PERCEPCIÓ DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ AMB L’EXERCICI LLIURE

Al BOE 125, de 26 de maig de 2011, es publica l’Ordre TIN/362/2011, de 23 de maig, sobre règim d’incompatibilitat de la percepció de la pensió de jubilació del sistema de la Seguretat Social amb l’activitat desenvolupada per compta pròpia pels professionals col.legiats.

Aquesta ordre entra en vigor l'1 de juliol de 2011.

 

Més informació a la web del Col.legi:

Notícia

PDF BOE

CORRECCIÓ D'ERRADES 

CORRECCIÓ D'ERRADES DE L'ORDRE

El 4 de juny es publica al BOE 133 una Correcció d'errades , que estableix que aquesta Ordre no serà d'aplicació a les persones que l'1 de juliol de 2011 ja hagin complert els 65 anys d'edat.

 

PDF CORRECCIÓCONVENI DE COL.LABORACIÓ PEL CONTROL TÈCNIC DELS INFORMES D'INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

Al DOGC 5873, de 6 de maig de 2011, s’ha publicat la Resolució TES/1078/2011, de 15 d’abril, per la qual es publica el Conveni de col.laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els Col.legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya per a la delegació de funcions de control tècnic dels informes d’inspecció tècnica dels edificis per a l’obtenció del certificat d’aptitud que regula el Decret 187/2010.

Accés al textNOU REGLAMENT D'INFRAESTRUCTURES COMUNS DE TELECOMUNICACIONS

Al BOE 78, d’1 d’abril de 2011, es va publicar el Reglament regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicacions a l’interior de les edificacions.

Deroga al RD 401/2003, de 4 d'abril, així com totes les disposicions de rang igual o inferior, que s'oposin al que disposa.

Aquest Reglament entra en vigor el 2 d'abril de 2011.

Accés al textREGLAMENT DE PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ

Al DOUE L 88/5 es publica el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell

El Reglament Europeu de Productes de la Construcció, anul.larà i substituirà a la Directiva al juliol de 2013. Fins aleshores es seguirà utilitzant la Directiva.

Accés al textES PUBLICA EL DECRET SOBRE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS D'HABITATGES

Al DOGC 5764, de 26 de novembre de 2010, es publica el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges.

El Govern ha aprovat el 23 de novembre de 2010 el Decret de les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE), una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat

Accés al textLA GENERALITAT PUBLICA EL DECRET QUE REGULA ELS HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

Al DOGC 5755, de 15 de novembre de 2010, es publica el Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic.

Els habitages que es cedeixin a tercers per a estades de temporada inferiors a tres mesos requeriran llicència d'activitat municipal.

El decret defineix els estàndars de qualitat i garanties en la comercialitzacio dels habitatges d'ús turístic.

També dota de seguretat jurídica als propietaris i als usuaris dels habitatges, i possibilita que els ajuntaments i els veïns en puguin controlar eficaçment la comercialització.

 Accés al text

 LA GENERALITAT POSA EN FUNCIONAMENT L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

Al DOGC 5753, d’11 de novembre de 2010, es publica el Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d’Habitatge, creació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

-L'Agència comporta una profunda reordenació de l'actual estructura administrativa vinculada a la gestió de les polítiques d'habitatge.

-La creació de l'ens és un dels compromisos recollits al Pacte Nacional per a l'Habitatge.

-L'executiu també aprova la creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana.

Accés al textCOMUNICAT D'A.F.T.A. RELATIU A LA NORMA ESPANYOLA I EUROPEA DE TUBS D'ACER PER A CONDUCCIÓ DE FLUIDS UNE-EN 10255

L’Associació de Fabricants de Tub d’acer soldat longitudinalment i accessori de foneria mal.leable enroscat per a canonada, ha difós un comunicat per aclarir l’ús erroni d’una norma UNE en les instal.lacions de conducció de fluids en les instal.lacions Contra Incendis.

Pel seu interès i extensió s’ha inserit el text complet en l’enllaç:

Accés al text

 ADAPTACIÓ DE LA LLEI DE COL.LEGIS PROFESSIONALS

Al DOGC 5729, de 6 d’octubre de 2010, es publica el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

Accés al textMODIFICACIÓ REGLAMENT ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

Al DOGC 5709, de 7 de setembre de 2010, es publica el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

 

Accés al textSISTEMA DE PROTECCIÓ SOCIAL PER TREBALLADORS AUTÒNOMS

Al BOE 190, de 6 d'agost de 2010, es publica la Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms.

Aquesta Llei entrarà en vigor als 3 mesos de la seva publicació al BOE.

 

Accés al text

 NOU TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME

Al DOGC5686, de 5 d'agost de 2010, es publica el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme.

L'objecte d'aquesta Llei és la regulació de l'urbanisme  al territori de Catalunya.

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a aquest Decret legislatiu i al Text refós que aprova i, particularment, les següents:

1-El Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Text refós que aprova.

2-El Decret llei 172007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.

3-La disposició final segona de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4-Els articles 48, 49, 50 i 51 i la disposició transitòria quarta de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

 

Aquest Decret legislatiu i el Text refós que aprova entren en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Accés al text

 NOU REIAL DECRET QUE REGULA EL SISTEMA DE VISAT OBLIGATORI

Al BOE 190, de 6 d'agost de 2010, es publica el Reial Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col.legial obligatori. 

Aquest RD entrarà en vigor l’1 d’octubre de 2010.

 

Disposes del text a l'àrea restringidaEXPEDICIÓ DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS

Al BOE 190, de 6 d’agost de 2010, es publica el Reial Decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

A través de l'esmentada norma es crea un Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials, que recollirà les dades dels futurs estudiants que concloguin els seus estudis de Grau, Màster, o Doctorat, i els d'aquells que es troben en l'actual Registre Nacional de Títols Universitaris Oficials. Es crea, així, un arxiu únic de Titulats Universitaris Oficials.

A més, el Reial Decret desenvolupa el format del Suplement Europeu al Títol, que expediran les universitats espanyoles a fi de promoure la mobilitat de titulats espanyols en l'Espai Europeu d'Educació Superior. En ell constaran tots els detalls personals, acadèmics i, en el seu cas, professionals inherents a cada titulació aconseguida pels alumnes.

La norma, així mateix, regula l'expedició de títols conjunts, tant entre universitats espanyoles, com entre espanyoles i estrangeres. Cal ressenyar que es disposa que els efectes plens dels títols universitaris oficials s'obtenen des de la data del complet acabament dels estudis, i no des de la data d’abonament de la taxa com ocorria fins aleshores.

 

Disposes del text a l'àrea restringidaAPROVACIÓ DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA (PROGROC)

Al DOGC 5664, de 6 de juliol de 2010, es publica el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Queda derogat el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, i el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994.

Aquest Decret entra en vigor al cap d'un mes de la seva publicació al DOGC.

Accés al textMODIFICACIÓ DEL RD QUE ESTABLEIX L'ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS

El BOE 161, de 3 de juliol de 2010, publica el RD 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, que establia l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

 

Els aspectes més significatius de la reforma portada a terme per la nova disposició són els següents:

-Còmput dels crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials (F.P.) o en ensenyaments universitaris no oficials títols propis, a efectes de l’obtenció de les noves titulacions (art. 6.2).

-Reconeixement de l’experiència laboral i professional en forma de crèdits ECTS, que computaran per a l’obtenció d’un títol oficial (en el nostre cas els que habiliten per a l’exercici professional regulat de l’Arquitectura Tècnica) i sempre que l’esmentada experiència estigui relacionada amb les competències (coneixements) inherents a l’esmentat títol (art. s.6.2 i 13 c).

-El nombre de crèdits reconeguts per l’experiència professional o laboral i d’ensenyaments universitaris no oficials (títols propis d’Universitats), no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15% del total de crèdits que conformen el pla d’estudis de la titulació (art. 6.3).

-Els crèdits reconeguts no seran objecte de  qualificació i, per tant, no computaran a efectes de baremació de l’expedient acadèmic (art. 6.3).

-Amb caràcter excepcional podran computar en un percentatge superior al 15% els títols propis de la Universitat, e inclús ser reconeguts en la seva totalitat, si els esmentats títols propis s’haguessin extingit substituïnt-se per títols oficials i això s’hagués fet constar per la Universitat a la memòria del nou pla d’estudis (art. 6.4).

-En tot cas, a les memòries dels plans d’estudi sotmesos a verificació i registre, les Universitats han de consignar els criteris a seguir per al reconeixement de crèdits (art.6.5).

-S’introdueix la possibilitat que els títols de Grau incorporin mencions al·lusives a itineraris o intensificacions curriculars, que s’addicionaran a la seva denominació, sempre que s’hagin previst al pla d’estudis sotmès a verificació (art. 9.3).

-Es reconeix la possibilitat que els títols oficials de Màster Universitari incorporen especialitats que es corresponguin amb el seu àmbit científic, humanístic, tecnològic o professional, sempre que aquelles figurin a la memòria del pla d’estudis (art. 10.3).

-Apareixen amb caràcter excepcional, els títols de grau sense habilitació professional, però que hagin de ser pas previ d’accés obligat als títols de Màster amb atribucions en matèria de professions regulades, per a aquells supòsits en que la normativa comunitària imposi especials exigències de formació, facultant-ne al Govern amb caràcter temporal per a establir les condicions que hauran de reunir els plans d’estudi corresponents, fins que s’aprovi la futura Llei de Serveis Professionals (art. 12.9).

-Els títols de Màster Universitari hauran d’estar adscrits a algunes de les rames de coneixement establertes a la normativa, entre les quals es troba la d’Enginyeria i Arquitectura (art.s.12.4 i 15.2).

-Per a l’accés als ensenyament de Màster, les Universitats podran exigir, a més de la possessió d’un títol universitari oficial, complements formatius en algunes disciplines en funció de la formació prèvia acreditada (art.17.2).

-Els títols de Grau i Doctor han de renovar la seva acreditació abans del transcurs de sis anys des de la seva verificació o darrera acreditació. L’esmentat termini és de quatre anys per als títols de Màster Universitari (art. 24.2).

-A les Comissions d’Avaluació dels plans d’estudis figuraran experts de l’àmbit acadèmic i professional, independents i de reconegut prestigi, designats per l’ANECA o pels  respectius òrgans d’avaluació autonòmics (art.25.4).

-El Govern, previ el procediment avaluador establert, aprovarà el caràcter oficial del títol, corresponent al Rector de la Universitat ordenar la publicació del Pla d’Estudis al BOE i al Diari Oficial de la Comunitat Autònoma (art.26.3).

-Les modificacions dels plans d’estudi s’aprovaran per les Universitats i, quan afectin al contingut dels assentaments inscrits al Registre d’Universitats, Centres i Títols RUCT, han d’estar sotmeses amb caràcter preceptiu a informe de l’ANECA o del òrgan autonòmic d’avaluació que correspongui (art. S.28.1 i 2).

 

Disposes del text a l'àrea restringida

 REFORMA DEL CODI PENAL

El BOE 152, de 23 de juny de 2010 publica la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

Les principals novetats són:

-Responsabilitat penal de les persones jurídiques: la qual cosa afecta, entre altres, a les societats professionals. Els Serveis Jurídics del Consell General estimen que els Col.legis han de considerar-se entre les entitats exemptes, al menys pel que fa a les seves activitats de caràcter públic.

-Enduriment dels delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme: s'agreugen les penes i les conductes sancionables, la qual cosa afecta als directors facultatius de les obres i als tècnics municipals que les informen, entre altres subjectes.

-Agreujament dels delictes contra el mediambient: s'augmenten igualment les penes i les conductes sancionables, afectant entre altres a directors facultatius i tècnics municipals.

 

Disposes del text a l'àrea restringidaNOVA DIRECTIVA EUROPEA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'EDIFICIS

El 18 de juny de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el text refós de la Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis (Directiva 2010/31/UE), que actualitza i augmenta exigències per als Estats Membres en relació a la de l’any 2002.

 

Pel que fa a l’aïllament , els canvis més significatius són:

-Establiment de mecanismes per a que al 2020 els edificis de nova construcció siguin de “quasi zero emissions” i en el cas dels edificis públics per al 2018. El terme “quasi” queda a criteri de l’Estat Membre.

-Requisits mínims en l’envoltant dels edificis concordes amb aquesta política. S’establirà una metodologia comuna que tingui en compte les particularitat geogràfiques i climàtiques dels Estats Membre i les Regions. Els Estats hauran d’informar periòdicament a la UE sobre els avenços i grau d’implementació de la Directiva.

-Aquests requisits mínims també seran d’aplicació en el cas de la rehabilitació de l’envoltant.

-S’elimina el límit inferior de 1.000m2 per a les rehabilitacions, tots els edificis (independentment de les seves dimensions) es veuran afectats per aquests requisits.

-Els Estats Membres hauran de calcular els seus nivells d’eficiència amb un criteri “d’òptim cost” (primer pas per arribar al 2020 amb edificis de “quasi zero emissions”)

-Els Estats Membres tindran que donar compte dels seus mecanismes financers i d’estimulació per a les inversions en eficiència energètica.

-Els Certificats d’Eficiència Energètica hauran de ser visibles en tots els edificis a partir de 5oom2 i en el cas dels edificis públics a partir de 250m2 i ja al 2015.

-S’establiran mesures de seguiment i control més estrictes.

-S’informarà a propietaris i futurs compradors sobre els beneficis de les opcions de rehabilitació energètica i de la seva certificació.

 

Aquesta Directiva ha de transposar-se a la nostra reglamentació en el termini de dos anys.

 

Disposes del text a l'àrea restringidaNOU CRITERI TÈCNIC SOBRE RECURSOS PREVENTIUS


La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, ha dictat el Criteri Tècnic núm. 83/10 sobre la presència de recursos preventius a les empreses, centres i llocs de treball, que substitueix a l'anterior de 2004.
Aquest Criteri Tècnic, pretén donar resposta a diferents dubtes que planteja la normativa aplicable i garantir una actuació inspectora homogènia.

En concret, el Criteri Tècnic aborda les següents qüestions, establint en alguns casos les peculiaritats que presenta el sector de la construcció:
1-Supòsits en que és obligatòria la presència de recursos preventius.
2-Empreses que han de designar o assignar la presència de recursos preventius.
3-Subjectes als quals es pugui assignar les funcions de recurs preventiu.
4-Funcions, facultats i garanties dels recursos preventius.
5-Capacitació i formació dels recursos preventius.

Accés al textMODIFICACIONS EN LA REGLAMENTACIÓ DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES

El passat 23 de març es va publicar al BOE, el Reial Decret 337/2010 de 19 de març pel qual es modifica el R.D. 39/1997 que va aprovar el Reglament de Serveis de Prevenció.
Mitjançant aquest R.D. són objecte de modificació el R.D. 1.627/1997, que va establir les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció, i el R.D. 1109/2007, que va desenvolupar la Llei 32/2006 de Subcontractació en el sector de la Construcció.
El que de forma més directa afecta a l'exercici professional de l'Arquitectura Tècnica, en matèria de seguretat i salut laboral, es materialitza en les reformes introduïdes pel R.D. 337/2010 en les següents qüestions:
R.D. 1.627/1997, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. En aquesta disposició legal, es deroga l’article 18 referit a "l’avís previ", que a partir d’ara desapareix, quedant substituït per la “Comunicació d’obertura”. Aquesta “Comunicació d’obertura” l’hauran de presentar a l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels treballs tots els empresaris que tinguin la consideració de contractistes i haurà d’anar acompanyada del corresponent Pla de Seguretat.

R.D. 1109/2007 de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Aquest R.D es veu modificat per mitjà de la introducció d’un nou apartat 3, a l’article 15, en el qual s’estableix: «En el llibre de la subcontractació s’anotarà la persona responsable de la coordinació de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra, així com qualsevol canvi de coordinador de seguretat i salut que es produís durant l'execució de l'obra». Amb aquesta modificació, el coordinador de seguretat en fase d’execució de l’obra que intervingui en cada moment, haurà de mantenir actualitzada aquesta informació.


NORMES UNE PER INFORMES DE DIAGNOSI


Existeix una relació de normes UNE que serveixen com a base i metodologia per redactar els informes de diagnosi de patologies que realitzen els Aparelladors, Arquitectes Tècnics i/o Enginyers d’Edificació.

Detallem la relació de normes.

UNE 41805-1 IN Diagnóstico de edificios. Parte 1: Generalidades.
UNE 41805-2 IN Diagnóstico de edificios. Parte 2: Estudios históricos.
UNE 41805-3 IN Diagnóstico de edificios. Parte 3: Estudios constructivos y patológicos.
UNE 41805-4 IN Diagnóstico de edificios. Parte 4: Estudio patológico de la estructura del edificio. Terreno y cimentación.
UNE 41805-5 IN Diagnóstico de edificios. Parte 5: Estudio patológico de la estructura del edificio. Estructuras de fábrica.
UNE 41805-6 IN Diagnóstico de edificios. Parte 6: Estudio patológico de la estructura del edificio. Estructuras de hormigón.
UNE 41805-7 IN Diagnóstico de edificios. Parte 7: Estudio patológico de la estructura del edificio. Estructuras metálicas.
UNE 41805-8 IN Diagnóstico de edificios. Parte 8: Estudio patológico de la estructura del edificio. Estructuras de madera.
UNE 41805-9 IN Diagnóstico de edificios. Parte 9: Estudio patológico del edificio. Cubiertas.
UNE 41805-10 IN Diagnóstico de edificios. Parte 10: Estudio patológico del edificio. Fachadas no estructurales.
UNE 41805-11 IN Diagnóstico de edificios. Parte 11: Estudio patológico del edificio. Carpintería de ventanas y cerrajería.
UNE 41805-12 IN Diagnóstico de edificios. Parte 12: Estudio patológico del edificio. Particiones interiores y acabados.
UNE 41805-13 IN Diagnóstico de edificios. Parte 13: Estudio patológico del edificio. Instalaciones.
UNE 41805-14 IN Diagnóstico de edificios. Parte 14: Informe del diagnóstico.

Estan totes publicades. Podeu consultar-les a la Biblioteca del Col.legi.

 TornarEnllaços ExternsEnllaços Interns

  Plaça Sant Joan, 18 5-A. 25007 Lleida.Tel. 973 24 91 00 Fax 973 23 06 58 Avís legal   Política de privacitat Valid CSS!