Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Lleida

Normativa

Ordre per determina la efectivitat de les línies d´ajuda previstes en le RD233/2013

BOE-292 3/12/2014

Orden FOM/2252/2014, de 28 de novembre per la que és determinala efectivitat de les línies d´ajuda previstes en el RD233/2012,de 5 d´abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d´habitatges,la rehabilitació edificatòria i la regeneració y renovació urbanes 2013-2016

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12560.pdf

 

 

 Llei d'accessibilitat

DOGC 6742, 04/11/ 2014

LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Afectacions actives:

Enllaç al text

 Pla per al Dret a l'Habitatge

DOGC 6633, 29/05/2014

DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l'Habitatge

Afectacions actives (5):

 

Enllaç al textReglament sobre protecció de la legalitat urbanística

DOGC 6623, 15/05/2014

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Afectacions actives:

 

Enllaç al textPublicada la nova Llei de Telecomunicacions

Al BOE 114, de 10 de maig de 2014, es publica la Llei 9/2014, de 9 de maig , de Telecomunicacions

Análisis

 • Rango: Ley
 • Fecha de disposición: 09/05/2014
 • Fecha de publicación: 10/05/2014
 • Entrada en vigor el 11 de mayo de 2014.
Referencias anteriores
 • DEROGA:
 • MODIFICA:
  • Arts. 7, 21, 36 y 40 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo (Ref. BOE-A-2011-9280).
  • Arts. 5.2, 17, 38 y 39 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5292).
  • Arts. 6.2, 7.3, 10 y la disposición adicional única.5 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18243).
  • Art. 8.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23399).
  • Art. 3.1 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero (Ref. BOE-A-1998-4769).
 • MODIFICA determinados preceptos y AÑADE el art. 39 bis y las disposiciones adicionales 8 y 9 a la Ley 34/2002, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2002-13758).
 • AÑADE la disposición adicional 8 a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-1999-21567).
 • CITA:

 

Enllaç al textRD de classificació de productes i elements de construcció per la seva reacció i resistència al foc

Al BOE 281,de 23 de novembre de 2013, es publica el Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc.

Aquesta classificació s'aplicarà, amb caràcter obligatori, als productes de construcció i als elements constructius que estiguin afectats pel requisit essencial de seguretat en cas d'incendi, al qual es refereix el Reial Decret 1630/1992, de 29 de desembre, sobre disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol.

El Reial Decret va entrar en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE.

Enllaç al text

Análisis

 • Rango: Real Decreto
 • Fecha de disposición: 31/10/2013
 • Fecha de publicación: 23/11/2013
 • Entrada en vigor el 24 de noviembre de 2013.
Referencias anteriores
 • DEROGA Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo (Ref. BOE-A-2005-5271).
 • CITA Reglamento aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-2468).
Materias
 • Edificaciones
 • Incendios
 • Laboratorios
 • Marca de conformidad CE
 • Materiales de construcción
 • Normalización


Veure TotsEnllaços ExternsEnllaços Interns

  Plaça Sant Joan, 18 5-A. 25007 Lleida.Tel. 973 24 91 00 Fax 973 23 06 58 Avís legal   Política de privacitat Valid CSS!